Informatie over Volledig Pakket Thuis (VPT)

Sinds januari 2024 biedt de Rooyse Wissel het Volledig Pakket Thuis (VPT) aan. Onderstaande info kan nog wat meer inzicht bieden in de mogelijkheden die het zorgpakket VPT biedt.

VPT is bedoeld om personen met een forensische titel extra zorg te kunnen bieden in de thuissituatie. VPT wordt ingezet bij ex-gedetineerden of (tbs-)patiënten wiens maatregel is beëindigd. Hen wordt intensieve begeleiding en ondersteuning geboden in het zelfstandig wonen. VPT heeft een duidelijke maatschappelijke waarde. Het draagt bij aan de doorstroom, ontschotting, gepaste zorg en uiteindelijk ook aan een veiligere maatschappij.

Begeleider of verpleegkundige Sittard

Doel

Middels het bieden van VPT wil de Rooyse Wissel bijdragen aan het succesvol terug laten keren in de maatschappij door het bieden van structuur en ondersteuning. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken naar manieren om het risico op recidive te verminderen en maatschappelijke inbedding vorm te kunnen geven zonder terugval in oud gedrag. Daarnaast draagt het zorgpakket bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt door het stabiliseren van de verschillende levensgebieden (zoals leren, werken, wonen, sociale relaties en vrijetijdsbesteding).

Doelgroep
Cliënten met een strafrechtelijk kader die voor VPT in aanmerking komen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet hij of zij een eigen woning of woonruimte hebben en in staat zijn om met ondersteuning zelfstandig te wonen. Daarnaast hebben zij, om maatschappelijke inbedding te realiseren, extra begeleiding nodig.

Door de inzet van het Volledig Pakket Thuis kan deze doelgroep sneller en passender vanuit een kliniek, PI/JJI of vanuit een forensisch RIBW doorstromen naar een zelfstandige woonruimte waar over de cliënt reeds beschikt.

Begeleidingsplan

De Rooyse Wissel biedt een combinatie van intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden waardoor de cliënt geleidelijk(er) kan afschalen in zorgintensiteit (buiten de kliniek of behandeling). Indien nodig kan de begeleiding aangevuld worden met kortdurende behandeling. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele cliënt, zo dichtbij als nodig maar op afstand waar mogelijk en verantwoord.

Ketenpartners
Om het VPT goed te kunnen organiseren is samenwerking nodig met verschillende ketenpartners. Zo wordt intensief samengewerkt met reclassering, politie, gemeenten, familie/netwerk, ervaringsdeskundigen, schuldhulpverlening, UWV en woningcorporaties.

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details