Zorgprogramma’s

Eenmaal opgenomen in onze kliniek volgt iedere patiënt, na grondige diagnostiek, een zorgprogramma. Een zorgprogramma is een samenhangend behandel- en zorgaanbod voor een bepaalde categorie patiënten. 

De Rooyse Wissel onderscheidt de volgende zorgprogramma’s

Een zorgprogramma beschrijft voor iedere behandelfase welke behandelactiviteiten (kunnen) worden aangeboden. Hierdoor is het behandelaanbod voor een bepaalde categorie patiënten hetzelfde. Toch wordt iedere patiënt op maat behandeld, doordat een zorgprogramma uit verschillende behandelmodules is opgebouwd. Voor iedere patiënt wordt bekeken welke individuele- of groepstherapieën en trainingen nodig zijn om zijn risicofactoren – de factoren die tot delicten leiden – te verminderen en een veilige en verantwoorde resocialisatie mogelijk te maken.

Standaard is in ieder geval het delictbewerkingstraject, met daarin de delictanalyse en de delictketen: waarom heeft deze patiënt op dat moment met dat slachtoffer dat delict gepleegd. Een standaard behandeldoel is tevens het realiseren van een terugvalpreventieplan. Hierin zijn voor zowel de patiënt als de hulpverlening strategieën opgenomen om het risico op herhaling zo klein mogelijk te houden door tijdig en adequaat te reageren op de eerste signalen die wijzen op een eventuele terugval in gedrag. Ook familie en vrienden van de patiënt kunnen een zeer belangrijke, signalerende rol spelen en worden waar mogelijk betrokken bij de opstelling van dit plan.

Zorgprogramma voor patiënten met psychotisch kwetsbaar

Dit zorgprogramma beschrijft het samenhangend behandelaanbod voor patiënten die verblijven in de kliniek waarbij een schizofrenie/psychotische stoornis, schizoïde persoonlijkheid of autisme spectrum stoornis op de voorgrond staat. Behandeling is o.a. gericht op symptoomreductie, acceptatie van kwetsbaarheid, vaardig omgaan met psychofarmaca, leren hanteren van (agressieve) impulsen en verbetering van zelfzorg.

Zorgprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen

Dit zorgprogramma beschrijft het samenhangend behandelaanbod voor patiënten die verblijven in de kliniek waarbij een persoonlijkheidsstoornis op de voorgrond staat. De Rooyse Wissel kiest voor schematherapie als behandeling voor deze doelgroep. De patiënt dient inzicht te krijgen in zijn problematiek en de gevolgen ervan voor anderen, en in staat te zijn om het aangeleerde te generaliseren naar meerdere en nieuwe situaties.

Zorgprogramma voor patiënten met een licht verstandelijke beperking

Dit zorgprogramma beschrijft de zorg aan tbs-patiënten met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Dit zorgprogramma is gebaseerd op orthopedagogische en cognitief-gedragstherapeutische principes, vooral op het sociale competentiemodel. Deze hulpverlening richt zich op het verminderen van het probleemgedrag door het vergroten en verstevigen van de (sociale) competenties van een persoon. Door het verlichten of verrijken van de taken, het versterken van de beschermende factoren en het verminderen van de (invloed van) stressoren en psychopathologie.

Zorgprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit zorgprogramma beschrijft de zorg aan tbs-patiënten die veroordeeld zijn voor een zedendelict. Het algemene doel van de behandeling is om seksuele gezondheid te verhogen en het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen. De behandeling is gekoppeld aan dynamische risicofactoren en is derhalve maatwerk. Er is onder meer aandacht voor het thema seksualiteit, het vergroten van inzicht in en controle over gebeurtenissen en gedachten die seksueel grensoverschrijdend gedrag veroorzaken, en het versterken van het sociale netwerk.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details