De Schakel

De Schakel is een woonvoorziening voor cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problemen en in aanraking zijn gekomen met justitie.

De Schakel is een instelling voor begeleid en beschermd wonen en een gezamenlijk initiatief van de Rooyse Wissel en STEVIG. We beschikken over twee locaties, één in Oostrum en één in Sittard. Door deze samenwerking wordt de jarenlange en breed gewaardeerde kennis en expertise van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialisatie, risicomanagement en behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking gebundeld. In de Schakel bieden we 24-uurszorg.

Onze cliënten hebben intensieve begeleiding nodig op meerdere levensterreinen. Door hun problematiek kunnen ze niet in een reguliere setting worden geplaatst. Ze verblijven daarom tijdelijk binnen de Schakel. Plaatsing gebeurt rechtstreeks vanuit een open of gesloten behandelsetting of volgend op een detentieperiode of een geëscaleerde thuissituatie. In de Schakel Oostrum beschikken we over 42 plaatsen. In de Schakel Sittard beschikken we over 15 plaatsen.

Een passend behandelplan voor iedere cliënt

Ons zorgaanbod is gebaseerd op ZZP 7 VG. De zorg, het behandelplan en de begeleiding worden op maat aan iedere cliënt aangeboden. Dit gaat in samenspraak met de cliënt, zijn of haar persoonlijk begeleider van de Schakel, de behandelaar en de reclasseringsmedewerker. Bij aanvang van het verblijf in de Schakel wordt de situatie van iedere cliënt in kaart gebracht en wordt een behandelplan geformuleerd. We stellen per cliënt specifieke doelen op die in lijn liggen met onze opdracht, namelijk het verlagen van het recidiverisico. Veel aandacht gaat uit naar het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het aanleren van vaardigheden, het aangaan en onderhouden van sociale relaties en het zoeken en vinden van passende dagbesteding en/of werk. Dagbesteding kan ook betekenen: een betaalde baan, vrijwilligerswerk of deelname aan dagbestedingsactiviteiten. Elke drie maanden vindt er een behandelplanbespreking plaats. In overleg met de reclassering worden de doelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Gespecialiseerde begeleiding gericht op risicomanagement

Het team van de Schakel bestaat uit ervaren sociotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van deze groep cliënten. De 24-uursbegeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Het sociotherapeutisch team wordt dagelijks tussen 7.30 uur tot 22.30 uur ingezet. ’s Nachts is er een nachtdienst aanwezig.

Na verblijf

De meeste cliënten hebben ook na hun verblijf in de Schakel (intensieve) begeleiding nodig. Zij stromen door naar de reguliere zorg. Een kleine groep cliënten gaat na het verblijf in de Schakel zelfstandig wonen, eventueel met ambulante begeleiding. Cliënten gaan bij voorkeur in de regio van herkomst wonen, tenzij er contra-indicaties zijn.

Indicaties voor een verblijf

• De cliënt is 18 jaar of ouder;

• De cliënt heeft een licht verstandelijke beperking of functioneert op dat niveau, dat wil zeggen een IQ tussen 55 en 85, alsook beperkingen in de zelfredzaamheid en adaptieve vermogens;

• Er is sprake van een justitiële titel. Na afloop eventueel gevolgd door WLZ (als overbrugging naar uitplaatsing);

• De cliënt is in staat om op regelmatige basis dagbesteding te volgen;

• De cliënt is gemotiveerd om aan doelen gericht op zelfstandig(er) functioneren te werken. Ook is hij of zij in staat zich te houden aan huis- en afdelingsregels en individuele behandelafspraken;

• De cliënt beschikt over ADL- en BDL-vaardigheden in die mate dat redelijk zelfstandig in de Schakel verbleven kan worden;

Contra-indicaties

• Er is sprake van een niet onder controle zijn de alcohol- en/of drugsverslaving met actueel gebruik;
• Er is sprake van acute psychiatrische problematiek;
• Er is sprake van onhanteerbaar agressief gedrag.

Eigen bijdrage

Cliënten betalen geen eigen bijdrage als ze verblijven in een instelling die door het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gefinancierd. In geval de cliënt in het kader van Wlz binnen de Schakel verblijft, geldt dat er een eigen bijdrage wordt geïnd door de zorgverzekeraar. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt, zijn of haar leeftijd en de gezinssituatie.

Een cliënt aanmelden

Cliënten met een juridische titel kunnen via IFZO worden aangemeld voor de Schakel.

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details