ANBI

De Rooyse Wissel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Naam instelling

Stichting de Rooyse Wissel 

Fiscaal nummer

8064.87.872

KvK-nummer

41064747

Doel

De stichting heeft ten doel het realiseren-, beheren, in stand houden en exploiteren van een of meer forensisch psychiatrische centra, poliklinieken, transmurale en ambulante voorzieningen ten behoeve van de verpleging en behandeling van personen waarvan de rechter heeft bepaald dat zij van overheidswege zullen worden verpleegd en van andere personen die, al dan niet in verband met de uitspraak van de strafrechter, voor forensische zorg en behandeling in aanmerking komen en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt.

Bestuur Stichting de Rooyse Wissel

Stichting VIGO is als rechtspersoon de bestuurder van alle dochterstichtingen en dus ook de bestuurder van Stichting de Rooyse Wissel. Stichting VIGO kent een driehoofdige Raad van Bestuur. Elke bestuurder is zelfstandig bevoegd.

Toezicht Stichting de Rooyse Wissel

VIGO heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot de holding behorende dochterstichtingen, waaronder Stichting de Rooyse Wissel. Stichting de Rooyse Wissel heeft geen eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende Stichting de Rooyse Wissel. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd. De Raad van Toezicht van VIGO benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Bestuur van Stichting de Rooyse Wissel en voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur van Stichting de Rooyse Wissel moet goedkeuring verleend worden door de Raad van Toezicht VIGO. Tevens wijst de Raad van Toezicht van VIGO de accountant aan.

De Rooyse Wissel wordt bestuurd door stichting VIGO. VIGO heeft als bestuurders: John Kauffeld (a.i.) en Wishal Sewbalak.

Beloningsbeleid

De Rooyse Wissel volgt voor de beloning van haar bestuurders en toezichthouders de richtlijnen van de NVTZ/NTZD

Meer informatie over onze organisatie publiceren we in onze jaarverslagen:

Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details