Eerste artikel promotieonderzoek forensische scherpte gepubliceerd

Bij de Rooyse Wissel doet Maartje Clercx promotieonderzoek naar forensische scherpte. Forensische scherpte is tegenwoordig een veelgehoorde term en lijkt essentieel voor forensische zorgprofessionals. Maar een echte eenduidige definitie van dit begrip is er niet, noch kennis over aspecten die er deel van uitmaken.
De doelen van het promotieonderzoek zijn:

  • Het voorstellen van een wetenschappelijk onderbouwde definitie
  • Het ontwikkelen van een meetinstrument om forensische scherpte in individuen en teams te meten
  • Onderzoeken hoe forensische scherpte in relatie staat tot persoonlijkheidstrekken van medewerkers en ervaren werkstress
  • In kaart brengen hoe forensische scherpte in relatie staat tot andere centrale begrippen in de forensische psychiatrische zorg.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat al deze vergaarde kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde training in forensische scherpte

Maartje Clercx

Definitie

De eerste studie in dit promotieonderzoek is bedoeld om een eerste inzicht te krijgen in wat professionals verstaan onder forensische scherpte en op basis hiervan een eerste definitie voor te stellen. Er zijn 30 stellingen voorgelegd aan forensische psychiatrische professionals. Gebruikte stellingen waren bijvoorbeeld ‘Forensische scherpte is gezonde “hyperalertheid” om incidenten en voorvallen te voorkomen’, ‘Forensische scherpte is de grens kunnen plaatsen tussen gezond en ongezond gedrag’ en ‘Forensische scherpte is in staat zijn ‘onderbuikgevoel’  te duiden en hierover te kunnen communiceren’. Aan deze online enquête hebben 700 forensisch psychiatrische professionals meegedaan! De stellingen die hoog scoorden vormden de basis voor het eerste voorstel voor een definitie van forensische scherpte:

Forensische scherpte is bewustzijn van de patiënt, van zijn of haar stoornis en de forensische setting. Het is het kunnen herkennen van zelfs subtiele signalen van mogelijke escalatie, het eigen onderbuikgevoel, de capaciteit om hierover met collega’s te communiceren en de bereidheid om te handelen wanneer nodig, en de realisatie dat dit in zichzelf ook een effect op de patiënt kan hebben (Clercx et al., 2020).

Het artikel

Het artikel is hier te vinden: https://doi.org/10.1080/24732850.2020.1847569
Clercx, M., Keulen-de Vos, M., Nijman, H.W., Didden, R., & Nijman, H. (2020). What Is so Special about Forensic Psychiatric Professionals? Towards a Definition of Forensic Vigilance in Forensic Psychiatry. Journal of Forensic Psychology Research and Practice, online first publication. 

Lees ook


Wij maken gebruik van cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details